Zápisnica

10.12.2018 19:25

 

Z výročnej členskej schôdze (VČS) KST Turista Michalovce zo dňa 8. 12. 2018 v reštaurácii Výškova

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program: príloha zápisnice

 

  1. VČS otvoril a viedol predseda najstaršieho michalovského Klubu slovenských turistov Turista (NM KST T) Anton Hasák.

 

  1. Navrhnutý program bol bez zmien schválený.

 

  1. V správe o činnosti za uplynulé obdobie predsedajúci uviedol, že v pláne bolo 27 podujatí, z toho sa dve  neuskutočnili pre nezáujem, dve boli zrušené pre nepriaznivé počasie (dážď), 4x bol upravený termín a 4x bol určený náhradný garant. Najviac sa páčili akcie –  Výstup na Michalovu horu (máj), Zádielska tiesňava (máj, najvyššia účasť), Slanské vrchy – hrad Braničev (jún), Južné pohraničie (september), Výstup na Folkmarskú skalu (november) a samozrejme aj účasť členov na vrcholových podujatiach KST – zimný zraz Oščadnica, letný zraz – Piešťany. Spolu bolo na akciách 163 členov registrovaných v NM KST T. Prijatí boli 2 noví členovia Repický R. a Filičková M.

 

  1. Prednesená bola správa o hospodárení. Finančná situácia  v klube je na dobrej úrovni hlavne kvôli príjmu z 2%, dotácie od mesta a sponzorských príspevkov nášho člena J. Mitra. Správa bola schválená

 

  1. Kalendár akcií na rok 2019 podľa návrhu z plánovacej schôdze bol s malými zmenami odsúhlasený, je prílohou zápisnice. Správa bola schválená

 

  1. Členské príspevky na rok 2019 boli navýšené o jedno euro takto:

5 Eur deti, zdravotne postihnutí a dôchodcovia od 70 rokov, 7 Eur dôchodcovia do 69 rokov a študenti, 11 Eur základný príspevok vrátane poistného. Klubový príspevok je bez zmeny 3 eur okrem detí.

 

 

  1. Rôzne

V platnosti ostáva  uznesenie o čerpaní finančných prostriedkov vrátane dotovania dopravy na niektoré podujatia NM KST T pre vlastných členov  (50% z ceny) pri dobrej finančnej kondícii. Kto neuhradí členské príspevky do konca februára 2019, po uplynutí  nasledujúceho mesiaca mu automaticky zaniká členstvo v KST.

 

Zapísala: O. Hasáková

V Michalovciach dňa 8. 12. 2018